Địa chỉ: Phường Xuân Đài, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3692205
 • Bùi Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0378849137
  • Email:
   thoabui1971@gmail.com
 • Đỗ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0329426352
  • Email:
   hangtinuy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979815605
  • Email:
   nguyenthithaomn13@gmail.com
 • Trần Xuân Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng Hội CMHS
  • Điện thoại:
   0346131386
 • Tôn Thị Ý Nhi
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0911362577
 • Nguyễn Thị Diễm Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0911362570
  • Email:
   diemhasongcau@gmail.com
 • Lê Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0358773338
  • Email:
   dauloxo@gmail.com
 • Phạm Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0888582668
  • Email:
   bachtuyetsc1982@gmail.com
 • Trương Thị Hoàng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0868699076
  • Email:
   hoanglanbongsen@gmail.com
 • Phạm Thị Mỹ Duyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0376770789
  • Email:
   phamthimyduyen20@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0373116251
  • Email:
   ruanguyen.dhpy95@gmail.com
 • Đặng Thị Kim Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972050765
  • Email:
   Dangthikimlam94@gmail.com
 • Võ Thị Thiên Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0329426352
  • Email:
   vothithientrang83@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0378038745
 • Lê Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0965299015
  • Email:
   lehang496107@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0395977172
  • Email:
   nguyenthianhdao07@gmail.com
 • Trần Ngọc Cẩm Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0387798717
  • Email:
   camtientran2803@gmail.com
 • Đào Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0343133413
  • Email:
   daokimngan313@gmail.com
 • Trần Thị Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0359920693
  • Email:
   tranthitruc101095@gmail.com