Địa chỉ: Phường Xuân Đài, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3692205
 • Tôn Thị Ý Nhi
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0911362577