Đơn vị: Trường Mầm Non Xuân Đài

Địa chỉ: P. Xuân Đài-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3692205

E-Mail: mnxuandai.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mnxuandai-songcau.phuyen.edu.vn